Consultatie Particulieren


Vooraf

Filosofische praktijken zijn in ons land nog steeds tamelijk zeldzaam. De HoofdZaak is één der oudste en dateert uit begin 1987. De meeste van de bestaande praktijken zijn primair gericht op hulp aan personen en op het verzorgen van cursussen. Elke praktijk legt zijn eigen accenten qua invulling en uitvoering.


Waar gaat het om ?

De meeste mensen 'filosoferen' wel eens; ze denken na over wat waar is, wat goed en slecht is, over taken en verantwoordelijkheden, over rechten en plichten, over het bestaan en het leven. Dit alles is als alledaags gefilosofeer te typeren. En dat zal meestal tot tevredenheid gaan en als zodanig ook geen speciale aandacht vragen. Maar dit gewone denkwerk kan ook ontoereikend, onvoldoende blijken.
De praktijkhoudende filosoof is door opleiding, studie en ervaring in denkwerk gespecialiseerd en heeft kennis en kunde te bieden aan diegenen die de kwaliteit van hun denkwerk willen verhogen.

Voor alle duidelijkheid: deze filosofische praktijk is niet een soort hulpverlenings- of therapeutische praktijk. In zulke praktijken staan de relationele of emotionele kanten van menselijke situaties centraal. In deze filosofische praktijk gaat het om "puzzels" en niet om problemen en dus gaat het hier vooral om de rationele en intellectuele kanten van ingewikkelde kwesties en situaties.

De filosofische praktijk is evenmin een pastorale of geestelijke zorg-praktijk. In zulke praktijken staat een specifiek zingevingskader centraal en meestal dat van de praktijkbeoefenaar en diens achterban. In deze filosofische praktijk is principieel ruimte voor de klant om eigen denksporen te volgen en uit te diepen. De filosoof denkt gericht mee in het eigen denkwerk van de klanten.


Wat heeft de filosoof in dit kader te bieden ?

De filosoof heeft als getraind vakdenker verschillende vormen van kennis en kunde te bieden.

Zo beschikt de filosoof onder andere over een scala van denk-gereedschappen waar ook klanten gebruik van kunnen leren maken. Een filosofische praktijk is te beschouwen als een "doe het zelf"-winkel waar gereedschap is te halen en waar gebruiksinstructies zijn te krijgen en waar verder kan worden geoefend. De klant kan dan zelf verder (denk-)werken aan eigen denk-constructies.

Zo beschikt de filosoof ook over een scala van ideeen en opvattingen uit allerlei tijdperken en culturen. Een filosofische praktijk is te beschouwen als een "makelaardij" voor verschillende "ideeenwoningen". Deze kunnen worden "bezichtigd" en op hun voor- en nadelen worden beproefd en getoetst. De klant kan daarbij zelf nagaan welke woning in haar of zijn werksituatie het beste past en het meest bewoonbaar lijkt.


Voor wie ?

Deze praktijk is voor iedereen die in het eigen of gezamenlijk denkwerk rond eigen vragen, kwesties, levensvraagstukken en puzzels echt verder wil komen.
Voor mensen die in hun persoonlijk leven met vragen rondlopen waarop ze nog geen goed antwoord konden vinden, of waarop te veel antwoorden te vinden zijn.
Voor beroepsbeoefenaren die specifieke verantwoordelijkheden dragen inzake het leven van anderen: hulpverleners, pastores, artsen; hun denkwerk heeft vaak extra gewicht.
Kortom: voor allen die de kwaliteit van het eigen denkwerk willen verhogen of toetsen.


Voorbeelden uit de filosofische praktijk

  • Soms komen mensen die samen leven keer op keer in dezelfde discussies terecht. Die discussies kunnen stagneren, vastlopen en dat kan heel goed het gevolg zijn van slordig redeneren of onhandig gekozen en geformuleerde vraagstellingen.
    De filosofisch consulent kan dergelijke vraagstellingen opsporen en helpen om er alternatieven voor te ontwikkelen.
  • Soms overwegen mensen het nemen van beslissingen die diep ingrijpen in het leven van anderen: van kinderen, ouders, partner; of misschien in het leven van patiënten of cliënten. Daarbij is zorgvuldigheid geboden en vaak staan de lopen feiten en waarden door elkaar. De filosofisch consulent kan helpen om dergelijke ethische puzzels zorgvuldig en genuanceerd te doordenken.
  • Soms groeien mensen uit de levensovertuiging waarin ze zijn opgegroeid. Dat kan een bevrijding betekenen, maar ook een verlies. Dan kunnen vragen rijzen (of knagen) die voor de eigen levensoriëntatie beantwoord moeten worden. Bijvoorbeeld de vraag: waarvoor kan het verlorene worden verruild? Wat biedt dan nog wel echte inspiratie-mogelijkheden?
    De filosofisch consulent kan in zulke vraagstukken meezoeken en helpen deze vragen te doordenken.
  • Soms hebben mensen een sterke behoefte om een bepaalde discussie eens grondig te voeren of over bepaalde zaken eens echt diep door te praten. Bij uitstek in zulke gevallen kan de filosofisch consulent de ideale sparring-partner blijken te zijn.


  • Bij deze voorbeelden zijn natuurlijk ook trajecten in de richting van hulpverlening en pastoraat mogelijk en soms zal dat voor iemand de volgende stap of route zijn. Daarvoor is de filosofische praktijk dan niet de juiste plaats. Dit kan tijdens een consult blijken en zal dan worden besproken.