Consultatie Organisaties


Vooraf

Filosofische praktijken zijn in ons land nog tamelijk zeldzaam en vragen daarom om een introductie. De meeste van deze praktijken richten zich primair op hulp aan personen en het verzorgen van cursussen.
In de hier gepresenteerde filosofische praktijk wordt - naast de mogelijkheid voor persoonlijke consultatie - aan (representanten van) beroepsgroepen, organisaties en teams de gelegeheid geboden om de filosoof te consulteren voor een scala aan vraagstukken.


Waar gaat het om ?

In de meeste organisaties en door de meeste beroepsbeoefenaren wordt wel met een zekere regelmaat gefilosofeerd: er wordt nagedacht en soms ook gediscussieerd, bijvoorbeeld over wat goed en slecht is, over taken en verantwoordelijkheden, over doelen en middelen. Over beleidskwesties wordt geredeneerd en geargumenteerd. Dit alles is als alledaags gefilosofeer te typeren. En dat zal meestal tot tevredenheid gaan en als zodanig ook geen nadere aandacht vragen. Maar in dit gewone denk-werk kunnen zich ook complicaties voordoen en kan het bespreken vast lopen of ontsporen.
De praktijkhoudend filosoof is door opleiding, studie en ervaring in denk-werk gespecialiseerd en heeft kennis en vaardigheid te bieden aan diegenen die de kwaliteit van hun denk-werk willen verhogen.

Voor een goed begrip van de zaak: de filosofische praktijk is niet een soort hulpverlenings- of organisatie-advies-praktijk. Het zijn hier niet de relationele of emotionele kanten van problematische situaties in bedrijven of beroepsgroepen die centraal staan. Het gaat in de filosofische praktijk om "puzzels" en niet om problemen; het gaat dus primair om de rationele en intellectuele kanten van ingewikkelde kwesties en situaties.
In de filosofische praktijk is het feitelijke denkwerk van de "klant", van degenen binnen beroepsgroep of organisatie die de filosoof raadplegen, het onderwerp van bespreking. De filosoof denkt zeer gericht mee in het eigen denkwerk van de klanten.


Wat heeft de filosoof in dit kader te bieden ?

De filosoof heeft als getraind vak-denker verschillende vormen van kennis en kunde te bieden.

Zo beschikt de filosoof onder andere over een scala aan denk-gereedschappen waar ook klanten gebruik van kunnen leren maken. Een filosofische praktijk is te beschouwen als een "doe het zelf"-winkel waar gereedschap is te halen en waar gebruiksinstructies zijn te krijgen en waar kan worden geoefend. De klant kan daarna zelf verder (denk-)werken aan eigen ideeënconstructies.

Zo beschikt de filosoof ook over een scala aan ideeën en opvattingen uit allerlei tijdperken en culturen. Een filosofische praktijk is dan ook te beschouwen als een "makelaardij" voor verschillende "ideeënwoningen". Deze kunnen worden "bezichtigd" en op hun voor- en nadele worden beproefd en getoetst. De klant kan daarbij zelf nagaan welke daarvan in haar of zijn werksituatie het beste past en welke woning het meest bewoonbaar lijkt.


Voor wie ?

Zoals gesteld: de filosofische praktijk is voor allen die in het eigen of gezamenlijke denkwerk rond specifieke puzzels verder willen komen:

- voor individuele beroepsbeoefenaars die in hun werk voor grote puzzels staan.

- voor groepen beroepsbeoefenaren die onderlinge discussies willen uitdiepen, of die daarin meer structuur aangebracht willen zien.

-voor teams of organisaties die specifieke verantwoordelijkheden dragen inzake het leven van anderen.
Kortom: voor allen die de kwaliteit van het eigen denkwerk willen verhogen of toetsen.
Anders, metaforisch geformuleerd: voor allen die het "brein-stormen" omgezet willen zien in rendabele "mentale wind-energie" !


Voorbeelden uit de filosofische praktijk

  • Mensen die samen werken in een bedrijf, organisatie of beroepsgroep komen soms keer op keer in dezelfde discussies terecht. Die discussies kunnen stagneren en dat hoeft niet "door de relaties" te komen, maar kan ook heel goed het gevolg zijn van slordige redeneerwijzen of onhandig gekozen en geformuleerde vraagstellingen. De filosoof kan deze opsporen en helpen om er alternatieven voor te ontwikkelen

  • Beroepsbeoefenaren of teams in organisaties moeten soms beslissingen nemen die diep ingrijpen in de gang van zaken binnen de organisatie of in het leven van anderen: reorganisaties, beleidswijzigingen e.d. Daarbij is zorgvuldigheid geboden, en vaak staan feiten en waarden in een gecompliceerde verhouding tot elkaar. De filosoof kan helpen om de bedrijfs- of beroeps-ethische puzzels zorgvuldig te formuleren en te doordenken.

  • Binnen beroepsgroepen kan de behoefte ontstaan om op basis van een scala aan ervaringen te onderzoeken of een eigen "praktijk-theorie" valt te ontwikkelen, met beroepskaders of een beroepscode. Vaak kan men daaarvoor zelf niet de benodigde afstand nemen en is men ook niet in 'theorie-vorming' getraind. De filosoof kan in zo'n proces gestructureerd begeleiden.